* PRAENOTANDA
p. 98 [99]                I - Ad Commissionem Antepraeparatoriam Concilio Vaticano II apparando                  centena ac centena pervenerunt vota (circa 600), quibus postulatur ut hoc in                  Oecumenico Concilio sermo fiat de Beatissima Virgine Maria [cf. Acta et                  Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I, Appendix                  voluminis II, Pars I, 1961, pp. 131-142]. Immo, haud desunt qui velint ut Concilium                  sive speciale quemdam tractatum «de augustissima Christi Matre», sive                  «Encyclicam» edat [cf. Acta et Documenta..., Series I, Vol. II, Pars II, pp. 540-
                  543; 549], eo vel magis quod videtur «futurum Concilium de Ecclesia valde                  imperfecte acturum esse nisi de Beata Maria Virgine quoque agatur, praesertim in                  hisce temporibus, ubi maximus conflictus adest fideles inter et Satanam» [cf. Acta et                  Documenta..., Series I, Vol. II, Pars V, p.103]. Et sane, doctrina de Dei                  hominumque Matre tali via ac ratione hisce ultimis decenniis et a Summis Pontificibus                  et ab Episcopis et a theologis pertractata est, ut iure meritoque tum a catholicis tum                  ab acatholicis expectetur clarum verbum ex quo pateat quid reapse Ecclesia                  Catholica qua talis, de munere, privilegiis et cultu mariali credit, tenet docetque. Id                  autem opportune fit in peculiari Const.: De Maria Matre Dei et Matre hominum.
                         II - Quoniam «una cum sacris eiusmodi fontibus Deus Ecclesiae suae                  Magisterium vivum dedit, ad ea quoque illustranda et enucleanda, quae in fidei                  deposito nonnisi obscure ac velut implicite continentur» [PIUS XII, Litt. Encycl.                  Humani generis, 12 aug.1950: AAS 42 (1950) p. 569], et quoniam, uti notum est,                  potissimum Summi Pontifices huius ultimi saeculi doctrinam marianam in deposito                  fidei contentam illustrarunt, —  praeprimis ac praecipue ad duas bullas dogmaticas,                  nempe: Ineffabilis Deus et Munificentissimus Deus, et deinde ad varia documenta                  Romanorum Pontificum remittimus. Quae quidem documenta coadunata inveniuntur                  in operibus:
                         — MARIN H.,  S. I., Doctrina Pontificia, IV, Biblioteca de Autores                  Cristianos, Madrid 1954;
                         — Notre-Dame, coll. «Les enseignements pontificaux», par les Moines de                  Solesmes, 1957;
                         — TONDINI H., Le encicliche mariane, Roma 1953;
                         — LEMIEUX E., Marie: Documents pontificaux sur la Très Sainte Vierge,                  parus depuis un siècle, 1854-1954, vol. I-IV, Québec, 1954.
                         Quae omnia, ut patet, desumpta sunt ex Actibus Romanorum Pontificum                  [scilicet ASS, AAS, Pii IX P. M. Acta, Leonis XIII P. M. Acta, Pii X P. M. Acta],                  ad quae generatim remittimus.
                         III - Hic illic remittitur ad quosdam fontes traditionis christianae. Attenta                  autem controversia inter theologos catholicos circa originem, auctoritatem et sensum                  talium fontium, hoc Schema opportune non singulis dictis sive Patrum sive                  theologorum, sed ipsius Magisterii Ecclesiae auctoritate nititur, cuius doctrinae                  certitudo a speciali assistentia Spiritus Sancti provenit, ita ut ad sensum huius                  Magisterii et Scriptura et Patres interpretandi sint. Neque silentio                  praetereundum ipsurn quoque PIUM XII, in
Litteris Encyclicis Ad Caeli Reginam [cf.                  AAS 46 (1954) p. 628] allegare ma-
p. 99 [100]      xime discussa opera S. EPHRAEM, nempe Hymnos et Orationes, minime sane volens                  ideo dare, ut dicitur, «garantiam» authenticitati talium operum. Unde potius quam                  singulae notae (hic a nobis interim, seu ad tempus positae, et quae habent                  secundarium momentum) singulae propositiones schematis, in quibus nullum novum                  dogma, ut ex ipso schemate clare apparet, sed solida et sana doctrina Magisterii                  ecclesiastici prostat, sedulo ponderandae et examini subiiciendae sunt.
                        IV - Collatis singulis propositionibus huius brevissimi «Schematis» de Matre Dei                  cum nonnullis textibus, quos ex tot tantisque documentis marialibus Romanorum                         Pontificum attulimus, statim apparebit quod:
                       1) Nulla prorsus est sententia in «Schemate» quae non fuerit a Summis                  Pontificibus prolata.
                       2) Varii errores qui hodie circa beatissimam Virginem sparguntur reiecti sunt,                  veritatem faciendo in caritate. Ita e. g. corriguntur erratae opiniones:
                       a) quod virginitas in partu B. V. Mariae sit univoca, identica, absque ullo alio                  elemento, cum virginitate ante partum;
                       b) quod beatissima Virgo tempore Annuntiationis prorsus ignoraverit Filium,                  quem conceptura erat, esse Deum;
                       c) reiicitur error tum «maximalistarum» qui vel ita loquuntur ac si B. Virgo nos                  eodem fere modo ac Christus redemisset, vel dicunt Mariam mortuam non esse, aut                  redemptam non esse; tum «minimalistarum» qui tali via ac ratione scribunt ac si                  Mater Dei esset eiusdem speciei mem- brum Ecclesiae sicut et ceteri filii Adae...
                       3) Etsi quoad argumenta pertractata «tota et integra doctrina catholica est                  proposita et exposita» [Instructio S. C. S. Officii De motu oecumenico: AAS 42                  (1950) p. 144], tamen iugiter prae oculis habiti sunt fratres separati eorumque                  modus cogitandi. Quapropter:
                       a) Omissae sunt expressiones et vocabula quaedam a Summis Pontificibus                  adhibita, quae, licet in se verissima, possent difficilius intelligi a fratribus separatis (in                  casu a protestantibus). Inter alia vocabula adnumerari queunt sequentia:                  «Corredemptrix humani generis» [S. PIUS X, PIUS XI]; «Reparatrix totius orbis» [LEO                  XIII]; «materna in Filium iura pro hominum salute abdicavit» [BENEDICTUS XV, PIUS                  XII], «merito dici queat Ipsam cum Christo humanum genus redemisse»                  [BENEDICTUS XV], etc.;
                       b) Inculcatum est quod oportet considerare oeconomiam nostrae salutis non                  quo pacto id posse queat, sed quo hanc oeconomiam Deus voluit [cf. dictum                  LEONIS XIII circa Ecclesiam in Litt. Encycl. Satis cognitum, 29 iun. 1896: DENZ.                  1954];
                       c) Explicatum est quomodo mediatio B. Virginis, nedum mediationi Christi                  officiat, potius illam exaltet et honoret; item quomodo cultus marialis nullo modo                  cultui Deo vel Christo debito detrimento sit, etc.;
                       d) Dogmata Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, argumentis a ratione                  theologica desumptis et a Patribus Graecis diffuse expositis necnon in Const.                  dogmatica Munificentissimus Deus reassumptis, ita illustrantur ut saltem ipsum                  factum istius duplicis privilegii mariani cuique menti christianae obvium ac rationabile                  appareat;
p. 100 [101]            e) Omnes christifideles invitantur ut effundant concordes preces ad Fautricem                  unionis christianae, ut tandem adimpleatur illud mandatum Christi: «ut sit unum ovile                  et unus Pastor»!
                       V -. Notae et commentaria quae sequuntur ad id unice spectant ut auxilio                  possint esse ad recte ipsum textum huius Constitutionis diiudicandum. In ipsomet                  schemate Scripturae, tantummodo paucissimae aliae allegationes et hoc etiam ne                  schema dogmaticum aspectum alicuius theseos doctoralis obtineat.

Torna Indietro